HEADER

Algemene voorwaarden Zelfpanelenplaatsen.nl
 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders
blijkt:
1.1 Zelfpanelenplaatsen.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Zelfpanelenplaatsen.nl gevestigd aan het Achterdiep 35 te Nieuw-
Weerdinge, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer 71261966;
1.2. klant: de wederpartij die met Zelfpanelenplaatsen.nl een overeenkomst
aangaat;
1.3. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
1.4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Zelfpanelenplaatsen.nl en de
klant;
1.5. website: de website zelfpanelenplaatsen.nl die door
Zelfpanelenplaatsen.nl wordt beheerd en waar de klant producten kan
bestellen.
 2. Algemeen
 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
Zelfpanelenplaatsen.nl en de klant.
 2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig
zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen
door Zelfpanelenplaatsen.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel
en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 3. Aanbod en productspecificaties
 3.1 Het aanbod van Zelfpanelenplaatsen.nl is vrijblijvend.
 3.2 Kennelijke fouten of vergissingen op de website of in e-mailberichten van
Zelfpanelenplaatsen.nl binden Zelfpanelenplaatsen.nl niet tot nakomen van de
overeenkomst.
 3.3 De wezenlijke kenmerken van de producten die worden aangeboden via de
website zijn opgenomen in de artikelbeschrijvingen op de website. En zijn op basis
van de gegevens verstrekt door de leverancier/importeur.
 3.4 Zelfpanelenplaatsen.nl kan het assortiment dat op de website wordt aangeboden
en de prijzen van tijd tot tijd aanpassen. Hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
 4. Totstandkoming van de overeenkomst
 4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het bestelproces via de website
succesvol heeft doorlopen.
 4.2 Als de klant schriftelijk, per mail of door het plaatsen van de bestelling akkoord
gaat met de overeenkomst, accepteert de klant deze algemene voorwaarden.
 4.3 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Zelfpanelenplaatsen.nl de
klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het
bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
 4.4 Indien de klant geen bevestigingse-mail van Zelfpanelenplaatsen.nl heeft
ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct
weergeeft, dan dient de klant dit binnen 2 werkdagen te melden aan
Zelfpanelenplaatsen.nl.
 5. Account
 5.1 Indien de klant op de website een account heeft aangemaakt, dan is de klant te
allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De
klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze
inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Zelfpanelenplaatsen.nl
kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden
gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een
ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant
Zelfpanelenplaatsen.nl daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 6. Herroepingsrecht
 6.1 De klant heeft het recht gedurende 14 dagen de overeenkomst te ontbinden.
Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de bestelling heeft
geplaatst. Wijzigingen in prijzen of in deze 14 dagen zijn geen reden de overeenkomst
te herroepen. Bij akkoord gaan van bestelling geeft de klant aan, kennis te hebben
genomen van deze algemene voorwaarden.
 6.2 Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 6.1 zal de klant
zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking.
 6.3 Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat
uitdrukkelijk binnen 14 dagen na de bestelling aan Zelfpanelenplaatsen.nl kenbaar te
maken. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de
klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
 6.4 Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant
de producten binnen 14 dagen naar Zelfpanelenplaatsen.nl terug te sturen, mits
onbeschadigd en ongebruikt. Betreft het een groot product, dan kan de klant
Zelfpanelenplaatsen.nl verzoeken de producten bij de klant op te halen. De kosten en
risico van versturen of laten afhalen zijn te allen tijde voor rekening van de klant, zie
ook artikel 6.8.
 6.5 Indien de klant op elektronische wijze aan Zelfpanelenplaatsen.nl kenbaar maakt
dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Zelfpanelenplaatsen.nl
na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging en het
“Modelformulier voor herroeping”.
 6.6 Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt
deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Zelfpanelenplaatsen.nl
overeenkomstig artikel 6.9 aan de klant terugbetaalt. Foto’s van de eventuele schade
zullen aan de klant worden verstrekt.
 6.7 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de
verzendkosten in verband met het retourneren van de producten voor risico en
rekening van de klant.
 6.8 Het risico van de retourzending rust bij de klant, tenzij Zelfpanelenplaatsen.nl de
producten bij de klant ophaalt.
 6.9 Zelfpanelenplaatsen.nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel
binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en
Zelfpanelenplaatsen.nl de producten retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden
(aankoopprijs + verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling) restitueren.
Ontbindt de klant de overeenkomst gedeeltelijk en/of worden niet alle producten
teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling
niet aan de klant gerestitueerd. In geval van het retourneren van een deel van een
combinatie waarop korting als geheel werd berekend (bijvoorbeeld de algemene setkorting)
waarbij de voorwaarde voor de korting vervalt, vervalt deze korting en wordt
het voor het geretourneerde onderdeel berekende bedrag gerestitueerd. Niet
geretourneerde artikelen worden niet gerestitueerd.
 6.10 Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende
de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het
herroepingsrecht worden uitgelegd.
 7. Uitzonderingen op het herroepingsrecht
 7.1 Indien de klant via de website een product besteld heeft dat naar de specificaties
van de klant wordt of is vervaardigd of een bestelling geplaatst heeft dat deels
bestaat uit een of meerdere maatwerk producten, zoals op maat geknipte kabel en
montagerail, dan heeft de klant niet het recht de overeenkomst ten aanzien van de op
maat gemaakte producten te annuleren of te ontbinden en is artikel 6 niet van
toepassing.
 7.2 Een bedrijf dat via de website een bestelling heeft geplaatst kan geen beroep
doen op het herroepingsrecht.
 8. Prijzen, verzendkosten en aflevering
 8.1 Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 8.2 De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de
overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt, tenzij de bestelling op
een van de Waddeneilanden geleverd dient te worden.
 8.3 Indien de klant wenst dat de bestelling op een van de Waddeneilanden geleverd
wordt, dan dient de klant contact met Zelfpanelenplaatsen.nl op te nemen om de
hoogte van de verzendkosten op te vragen.
 8.4 De bestelling wordt in overeenstemming met de klant geleverd, mits dit past in de
planning van de transporteur. De levering zal tenminste 2 werkdagen duren.
 8.5 De dag voorafgaand aan de aflevering van de bestelling neemt
Zelfpanelenplaatsen.nl contact met de klant op om het tijdvlak aan te geven waarin
de bestelling afgeleverd wordt. Dit tijdvlak is niet bindend. Het is mogelijk dat de
bestelling op de overeengekomen dag buiten het tijdvlak wordt afgeleverd.
 8.6 Indien de bestelling op de overeengekomen dag van aflevering niet bij de klant
afgeleverd kan worden door toedoen van de klant, waaronder het niet aanwezig zijn
van een persoon die de bestelling in ontvangst kan nemen, dan wordt met de klant
een nieuwe afspraak gemaakt voor de aflevering en worden nogmaals de
verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.
 9. Betaling
 De bestelling kan op de volgende wijzen betaald worden:
1. middels iDEAL;
2. door het factuurbedrag voorafgaand aan de levering over te maken op de
bankrekening van Zelfpanelenplaatsen.nl, echter alleen in overleg.
 10. Afhalen, levertijd en afnameverplichting
 10.1 Indien de klant tijdens het plaatsen van de bestelling via de website ervoor heeft
gekozen om de producten op te halen, dan wordt de klant ervan op de hoogte gesteld
wanneer de bestelling gereed is en hij/zij de bestelling bij Zelfpanelenplaatsen.nl kan
ophalen.
 10.2 Indien Zelfpanelenplaatsen.nl de producten niet binnen 30 dagen nadat de
bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Zelfpanelenplaatsen.nl de
klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de
overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere
leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan
betaalt Zelfpanelenplaatsen.nl eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14
dagen na de ontbinding.
 10.3 De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen, tenzij artikel 6 van
toepassing is. Indien de klant de bestelde producten niet afneemt,zoals bedoeld in
artikel 6.8 dan is Zelfpanelenplaatsen.nl gerechtigd de producten voor rekening en
risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of
betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft
Zelfpanelenplaatsen.nl het recht om de producten na schriftelijke ingebrekestelling
voor en namens de klant te verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te
vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd,
echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop.
 11. Verplichtingen van de klant en adviezen
 11.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor het op correcte wijze monteren van de
producten. Zelfpanelenplaatsen.nl levert de bestelling enkel af en verzorgt niet de
montage. Indien tijdens of door toedoen van de montage van de producten door de
klant of een derde schade is ontstaan aan het (on)roerend goed waar de montage
plaatsvindt, dan wel aan de geleverde producten of overige (zaak)schade, zoals
lekkage, of lichamelijk letsel is ontstaan, dan kan Zelfpanelenplaatsen.nl daarvoor
nimmer verantwoordelijk worden gesteld. Het (laten) monteren van de producten is
geheel voor risico van de klant.
 11.2 Indien Zelfpanelenplaatsen.nl goed werkende producten heeft geleverd, dan is
de klant zelf verantwoordelijk voor het inwerking stellen van de producten.
 11.3 De klant dient zelf te controleren of de constructie waarop dan wel waaraan hij
de producten monteert of laat monteren daarvoor geschikt is.
 11.4 Aan door Zelfpanelenplaatsen.nl gegeven adviezen kunnen geen rechten worden
ontleend.
 12. Eigendomsvoorbehoud
 12.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van
Zelfpanelenplaatsen.nl, totdat alle vorderingen die Zelfpanelenplaatsen.nl op de klant
heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
 12.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de
klant de producten niet:
1. verpanden;
2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 12.3 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van
Zelfpanelenplaatsen.nl te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
Zelfpanelenplaatsen.nl veilig te stellen.
 12.4 Indien de klant zijn verplichtingen jegens Zelfpanelenplaatsen.nl niet of niet
volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde
dan ook, dan is Zelfpanelenplaatsen.nl gerechtigd alle producten, waarop het
eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Zelfpanelenplaatsen.nl op
volledige schadevergoeding.
 12.5 Indien Zelfpanelenplaatsen.nl gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals
omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Zelfpanelenplaatsen.nl toegang te
verlenen tot alle locaties waar de producten van Zelfpanelenplaatsen.nl zich
bevinden.
 12.6 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk
Zelfpanelenplaatsen.nl daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van
Zelfpanelenplaatsen.nl.
 12.7 De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan
Zelfpanelenplaatsen.nl toekomende rechten onverlet.
 13. Conformiteit
 13.1 Zelfpanelenplaatsen.nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod en/of op de website vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
 14. Klachten en garantie
 14.1 De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te
controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
1. of de juiste producten zijn geleverd;
2. of het juiste aantal is geleverd;
3. of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.
 14.2 Reclames ten aanzien van een bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de
levering aan Zelfpanelenplaatsen.nl kenbaar te worden gemaakt. Toont de klant aan
dat de geleverde bestelling niet correct is, dan zal Zelfpanelenplaatsen.nl de
ontbrekende delen van de bestelling leveren en/of de juiste producten leveren.
 14.3 Transportschade dient onverwijld na de levering door de klant aan
Zelfpanelenplaatsen.nl kenbaar te worden gemaakt.
 14.4 De klant is verplicht Zelfpanelenplaatsen.nl de mogelijkheid te geven om een
klacht te controleren. Het feit dat Zelfpanelenplaatsen.nl overgaat tot het
onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Zelfpanelenplaatsen.nl erkent dat de
geleverde bestelling incorrect of gebrekkig is.
 14.5 Indien de klant aantoont dat een geleverde product op het moment van levering
gebrekkig was, dan wordt door Zelfpanelenplaatsen.nl, naar zijn keuze, de producten
vervangen, gerepareerd of de prijs voor de producten (deels) gecrediteerd. De
aansprakelijkheid van Zelfpanelenplaatsen.nl is te allen tijde beperkt tot hetgeen is
opgenomen in artikel 15.
 14.6 Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling,
waarvan de producten deel uitmaakt, te weigeren.
 14.7 Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 14.8 Indien op een geleverd product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan wordt
dat voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar
gemaakt.
 14.9 Een verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen
die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Zelfpanelenplaatsen.nl kan
doen gelden.
 14.10 Indien de klant een beroep wenst te doen op de garantie, dan dient de klant
contact op te nemen met de fabrikant van de producten. De contactgegevens zijn te
allen tijde opvraagbaar. Op verzoek van de klant kan Zelfpanelenplaatsen.nl zijn
medewerking verlenen bij het indienen en afhandelen van een garantieclaim.
Zelfpanelenplaatsen.nl is hiertoe niet verplicht.
 14.11 Indien bij het onderzoeken van een klacht of een garantieclaim blijkt dat één
van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de klacht niet (verder) in
behandeling genomen en kan de garantieclaim door de fabrikant worden afgewezen
als:
1. de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of slecht
onderhoud van de producten;
2. de producten niet correct door de klant en/of door een derde is
gemonteerd;
3. de producten niet wordt gebruikt in overeenstemming met de
overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare
bestemming;
4. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of
reparaties aan de producten zijn uitgevoerd;
5. de gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden
zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, reinigingsmiddelen,
vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen,
weersomstandigheden, stroomstoring en blikseminslag;
6. de schade is veroorzaakt door de gebruiker van de producten of door een
derde (vernieling);
7. de producten niet zijn gebruikt in overeenstemming met de
gebruiksinstructies en/of de technische specificaties;
8. de controles niet correct en nauwkeurig zijn uitgevoerd door een erkend
installateur. Een certificaat van keuring zal moeten worden overlegd.
 15. Aansprakelijkheid en verjaring
 15.1 Zelfpanelenplaatsen.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige
schade, die een direct of indirect gevolg is van:
1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn
doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in
artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel
andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 15.1 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van
de kleuren die de producten werkelijk heeft. Zelfpanelenplaatsen.nl is niet
aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 15.2 Er kunnen kleurverschillen bestaan tussen panelen die in één levering worden
geleverd. Zelfpanelenplaatsen.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 15.3 De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en
volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Zelfpanelenplaatsen.nl is
nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de
door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant
vrijwaart Zelfpanelenplaatsen.nl tegen alle aanspraken ter zake.
 15.4 Zelfpanelenplaatsen.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door
verkeerd of ondeskundig gebruik van de geleverde producten of door verkeerde
montage van de geleverde producten.
 15.5 Zelfpanelenplaatsen.nl is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of
derden wijzigingen hebben aangebracht aan de producten.
 15.6 In geen geval is Zelfpanelenplaatsen.nl aansprakelijk voor schade, die is ontstaan
of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan
waarvoor het bestemd is.
 15.7 Zelfpanelenplaatsen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de
producten, aan andere zaken of voor letselschade die is ontstaan doordat de
producten zijn getroffen door bliksem of doordat de producten (deels) door
weersomstandigheden, zoals een storm, los raken en/of weg waaien.
 15.8 Zelfpanelenplaatsen.nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van
gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van
telecommunicatiefaciliteiten.
 15.9 Zelfpanelenplaatsen.nl is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding
als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt:
gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring,
stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade,
opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
 15.10 Indien Zelfpanelenplaatsen.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Zelfpanelenplaatsen.nl beperkt tot het bedrag van de
door de verzekeraar van Zelfpanelenplaatsen.nl gedane uitkering. Indien de
verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Zelfpanelenplaatsen.nl
beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de producten waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
 15.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of bewuste roekeloosheid van Zelfpanelenplaatsen.nl of zijn ondergeschikten.
 15.12 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde
ook jegens Zelfpanelenplaatsen.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar
vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of
bevoegdheden jegens Zelfpanelenplaatsen.nl kan aanwenden.
 16. Overmacht
 16.1 Zelfpanelenplaatsen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die
niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 16.2 Omstandigheden die onder meer niet voor rekening van Zelfpanelenplaatsen.nl
komen zijn: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; weersinvloeden; natuurrampen;
oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importverboden;
stroomstoring; internetstoring; computerstoring; storing in het e-mailverkeer;
hackerattack of computervredebreuk door een derde; overheidsmaatregelen en/of
pandemieën.
 16.3 Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van
leveranciers van Zelfpanelenplaatsen.nl of van een door Zelfpanelenplaatsen.nl
ingeschakelde derde partij.
 17. Contact
 17.1 Voor vragen of voor het indienen van een klacht, kan de klant op de volgende
wijzen contact opnemen met Zelfpanelenplaatsen.nl:
1. Via het telefoonnummer 0591-212119
2. Via het e-mailadres: info@zelfpanelenplaatsen.nl.nl
3. Via het contactformulier op de website;
 17.2 Van een vraag en/of klacht die niet direct beantwoord kan worden, wordt een
ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke
termijn de klant een antwoord kan verwachten.
 17.3 Bij Zelfpanelenplaatsen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Zelfpanelenplaatsen.nl
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 18. Opschorting en ontbinding
 18.1 Zelfpanelenplaatsen.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de
klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant
geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming
blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
 18.2 Voorts is Zelfpanelenplaatsen.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 18.3 Indien Zelfpanelenplaatsen.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, dan is hij
op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
 19. Geheimhouding
 19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die
vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt is.
 19.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak
Zelfpanelenplaatsen.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde gezag aangewezen derden te verstrekken, en Zelfpanelenplaatsen.nl zich
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend
of toegestaan recht van verschoning, dan is Zelfpanelenplaatsen.nl niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling, en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding
van de overeenkomst en vergoeding van enige schade, hierdoor ontstaan.
 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 20.1 Op de overeenkomst tussen Zelfpanelenplaatsen.nl en de klant is Nederlands
recht van toepassing.
 20.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Zelfpanelenplaatsen.nl
gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Zelfpanelenplaatsen.nl zich
schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het
geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen..